ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Ε.Φ.Ο.Α.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Α

 

Άρθρο 1

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής

 

1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή αντισφαίρισης σε αθλητικό σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο εγγραφής σε άλλο σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας.

2. Η εγγραφή ή μεταγραφή που συντελείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συνέχεια του παρόντος, πιστοποιείται από την Ομοσπονδία με την έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας και Δελτίου Υγείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράγραφο 9, άρθρο 33 του Νόμου 2725/1999, και το οποίο έχει ισχύ για ένα έτος από την θεώρησή του.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά εγγραφής

 

Για την εγγραφή αθλητή στην δύναμη σωματείου μέλους της Ομοσπονδίας χρειάζεται η υποβολή προς αυτήν των ακολούθων δικαιολογητικών:

  1. Διπλότυπη αίτηση εγγραφής που υπογράφεται απ’ τον ίδιο τον αθλητή.
  2. Για τους ανήλικους κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα (όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους), έγγραφη συγκατάθεση ενός εκ των ασκούντων την γονική μέριμνα.
  3. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γεννήσεως από Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος, ή επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας για την εγγραφή του αθλητή στο επίσημο μητρώο αθλητών της Ομοσπονδίας.
  4. Βεβαίωση στην αίτηση εγγραφής για την υγεία του αθλητή όπως ο Νόμος ορίζει.
  5. Δυο (2) φωτογραφίες του αθλητή, τύπου αστυνομικής ταυτότητος.

Άρθρο 3

Ακυρότητες – Κυρώσεις

 

1. Αθλητής που υπογράφει αίτηση εγγραφής στη δύναμη σωματείου ενώ είναι ήδη εγγεγραμμένος σε άλλο σωματείο τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού ενός (1) έτους από κάθε διοργάνωση και η αίτηση εγγραφής του απορρίπτεται.

2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση υπογραφής από τον αθλητή δελτίων μεταγραφής δυο (2) ή περισσοτέρων σωματείων.

3. Προσβολή της αίτησης εγγραφής ή μεταγραφής του αθλητή, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο δικαιούται να ασκήσει κάθε σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας επειδή τεκμαίρετε ότι έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ που ο ισχύον Νόμος ορίζει ως αρμόδιο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Β

 

Άρθρο 4

Μεταγραφές

 

1. Επιτρέπονται οι μεταγραφές αθλητών, χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς, με την προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής και η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενη απόφαση του Δ.Σ. (Πρωτότυπο Απόσπασμα Πρακτικού υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής και στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του σωματείου στο οποίο αυτός θα μεταγραφεί. Στην περίπτωση που ο αθλητής είναι ανήλικος χρειάζεται η έγγραφη συγκατάθεση του ενός εκ των δυο ασκούντων την γονική μέριμνα.

 

 

 

Άρθρο 5

 

Αθλητής που κατά την τελευταία διετία (2) πριν από την υποβολή της αίτησης μεταγραφής του δεν αγωνίστηκε σε κανένα επίσημο αγώνα του σωματείου, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3 του Νόμου 2725/1999, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί σε σωματείο της προτίμησής του χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε λόγου πέρα απ’ την έγγραφη συγκατάθεση του ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα εφόσον πρόκειται για ανήλικους αθλητές. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τους αθλητές που απουσιάζουν στο εξωτερικό για λόγους σπουδών, ή για επαγγελματικούς λόγους, καθώς και για τους αθλητές εκείνους που η συμμετοχή τους στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των σωματείων τους οφείλεται σε ανυπέρβλητα αίτια (στράτευση, σοβαρός τραυματισμός κ.λ.π.). Το βάρος της απόδειξης των ανωτέρω εναπόκειται στο σωματείο που ανήκει ο αθλητής, όμως επιτρέπεται η ανταπόδειξη. Ο χρόνος ποινής που τυχόν επέβαλε σωματείο σε αθλητή του και καταχωρήθηκε στο επίσημο ποινολόγιο, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας, δεν υπολογίζεται στην ανωτέρω διετία (2).

Άρθρο 6

 

Επιτρέπεται η ελεύθερη μεταγραφή σε σωματείο της αρεσκείας τους σε αθλητές που έχουν συμπληρώσει με την υποβολή της αίτησης μεταγραφής το εικοστό έκτο (26) έτος της ηλικίας τους χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου τους με την προϋπόθεση ότι έχουν συνεχή αγωνιστική δράση τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους στο σωματείο τους στην τελευταία τετραετία (4) πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

Άρθρο 7

 

Αθλητής ηλικίας μέχρι δέκα (10) ετών έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου και με έγγραφη συναίνεση του ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα. Το δικαίωμα για μεταγραφή σύμφωνα με αυτή τη διάταξη μπορεί να ασκηθεί για μια (1) και μόνο φορά.

Άρθρο 8

 

Αθλητής που δεν έχει συμπληρώσει το δωδέκατο  (12ο) έτος της ηλικίας του, δικαιούται να μεταγραφεί ελεύθερα σε σωματείο της προτίμησής του χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου στην δύναμη του οποίου ανήκει και χωρίς να χρειάζεται η συνδρομή οποιουδήποτε άλλου λόγου, πέρα της έγγραφης συναίνεσης του ενός εκ των ασκούντων τη γονική μέριμνα.

Αθλητής που θα μεταγραφεί σύμφωνα με τη διάταξη αυτής της παραγράφου, δεν μπορεί να μεταγραφεί εκ νέου κάνοντας χρήση της διάταξης αυτής, αν δεν έχει παρέλθει τουλάχιστον διετία (2) από την μεταγραφή του.

Άρθρο 9

 

1. Αθλητής που κατά τις τελευταίες δυο (2) αγωνιστικές περιόδους δεν συμμετείχε σε Εθνική Ομάδα ή δεν έχει κερδίσει πρώτη έως τρίτη νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες και μετοίκησε για λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 & 3 του παρόντος άρθρου, σε τόπο που απέχει περισσότερο από τριακόσια χιλιόμετρα (300 χλμ) από την έδρα του σωματείου του, έχει το δικαίωμα να μεταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεση του σωματείου του σε σωματείο της προτίμησής του στην πόλη όπου τώρα κατοικεί.

2. Αν ο αθλητής μετοίκησε λόγω εργασίας του ιδίου ή των γονιών του αυτό αποδεικνύεται με προσκόμιση βεβαίωσης Δημόσιου Ασφαλιστικού Οργανισμού στο τόπο μετακίνησής τους για ένα (1) τουλάχιστον χρόνο.

3. Αν ο αθλητής μετοίκησε λόγω εγγραφής σε Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών. Ως χρόνος φοίτησης νοείται ο νόμιμος χρόνος των ετών σπουδών αυξημένος κατά δυο (2) έτη. 

4. Μετά την αποφοίτησή του επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο απ’ το οποίο μεταγράφηκε. Αν στο διάστημα αυτό δεν έχει αποφοιτήσει επανέρχεται αυτοδίκαια και αμέσως στο σωματείο απ’ το οποίο έχει μεταγραφεί.

5. Αθλητής που μεταγράφεται λόγω σπουδών δεν έχει το δικαίωμα μεταγραφής σε άλλο σωματείο του τόπου μετοίκησής του εκτός αν συναινεί το αρχικό του σωματείο.

6. Αθλητής που μεταγράφεται λόγω σπουδών μπορεί να επανέλθει στο αρχικό του σωματείο πριν την αποφοίτησή του με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση της συγκατάθεσης του σωματείου στο οποίο είχε μεταγραφεί λόγω σπουδών.

Άρθρο 10

 

Αθλητής έχει το δικαίωμα να ενταχθεί ελεύθερα σε οποιοδήποτε σωματείο της προτίμησής του αν το σωματείο στο οποίο ανήκει διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της Ομοσπονδίας ή δεν του χορηγήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση ή ανακλήθηκε η ειδική αθλητική αναγνώριση ή που του είχε χορηγηθεί ή δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας.

Η απόδειξη όλων των παραπάνω ανήκει στην Ομοσπονδία.

Άρθρο 11

 

Αθλητής που έχει διαγραφεί λόγω ποινής απ’ την δύναμη του σωματείου μέλους της Ομοσπονδίας με απόφαση του ή της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα να εγγραφεί πάλι ως αθλητής του σωματείου του μετά την παρέλευση της διετίας (2) από την τελεσιδικία της σχετικής απόφασης και σε άλλο δε σωματείο της Ομοσπονδίας μετά την παρέλευση τετραετίας (4).

Αν στερήθηκε το δικαίωμα του φίλαθλου πνεύματος ακολουθείται η απόφαση της Ε.ΦΙ.Π. (Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος) για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί.

Άρθρο 12

 

Απαγορεύεται αθλητής να αγωνιστεί στην ίδια αγωνιστική περίοδο σε δυο (2) διαφορετικά σωματεία σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα από την Ομοσπονδία ή σε αγώνες που διοργανώνονται από άλλη αλλοδαπή Ομοσπονδία.

Άρθρο 13

 

Για τον υπολογισμό ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται λαμβάνεται υπόψη ως ημέρα γέννησης αυτή που προκύπτει από το Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γέννησης που εκδίδεται απ’ τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή από την Αστυνομική Ταυτότητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Γ

 

Άρθρο 14

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Μεταγραφών που αποτελείται από τον Πρόεδρο ή έναν εκ των Αντιπροέδρων της Ομοσπονδίας, ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα ή Αναπληρωτή του ή ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και ένα φίλαθλο ο οποίος τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια δεν μετείχε στο Δ.Σ. οποιουδήποτε αθλητικού σωματείου.

Άρθρο 15

 

1. Μια (1) μόνο μεταγραφική περίοδος χρονικής διάρκειας δεκαπέντε (15) ημερών επιτρέπεται να υπάρχει στην διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.

2. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων μεταγραφών, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αθλητών που ανήκουν σε σωματεία της δύναμης της Ομοσπονδίας ορίζεται από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, για σοβαρό λόγο πλήρως αιτιολογημένο. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να γίνεται γνωστή έγκαιρα στα σωματεία – μέλη της Ε.Φ.Ο.Α.

3. Η απόφαση της Επιτροπής Μεταγραφών, εγκριτική ή απορριπτική, πρέπει να υποβάλλεται προς την Ομοσπονδία μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την λήξη της προθεσμίας μεταγραφών που ορίζεται στη διάταξη αυτή.

4. Αν η σχετική απόφαση δεν εκδοθεί στην προβλεπόμενη από την παρ. 3 του παρόντος άρθρου προθεσμία, η μεταγραφή θεωρείται συντελεσμένη υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εκ των υποβληθέντων δικαιολογητικών αποδεικνύεται η νομιμότητα της αιτούμενης μεταγραφής.

 

 

 

5. Κατά της επικυρωτικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Α.Σ.Ε.Α.Δ., μέσα στην προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου 2725/1999.

Άρθρο 16

Ισχύς Κανονισμού

 

1. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό αυτό, αποφασίζει οριστικά το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.

2. Ο πιο πάνω Κανονισμός που περιέχει δέκα έξι (16) άρθρα, ψηφίστηκε με την νόμιμη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων – μελών της Ε.Φ.Ο.Α.  της 12.3.2006.

3. Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του Κανονισμού Εγγραφών – Μεταγραφών αθλητών, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. και έγκριση από τον Αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό.

4. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από την ημέρα έγκρισής του, από τον Αρμόδιο για τον Αθλητισμό Υπουργό όπως ο Νόμος 2727/1999 προβλέπει.