ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣΤο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία « ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ » και σύμφωνα με τα άρθρα 29,30 & 34 επ. του καταστατικού
ΚΑΛΕΙ

Τους Ομίλους – μέλη της Ένωσής να λάβουν μέρος στις εργασίες της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Α.Ο.Α. ΦΙΛΟΘΕΗΣ      στις 29 Iανουαρίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 το πρωί και η οποία θα έχει θέματα ημερησίας διάταξης :

  1. Έγκριση καταλόγου εκπροσώπων των ομίλων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
  2. Διοικητικός απολογισμός
  3. Οικονομικός απολογισμός και παρουσίαση έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής.
  4. Έγκριση απολογισμού – απαλλαγή μελών του Δ.Σ
  5. Προγραμματισμός – προϋπολογισμός για το έτος 2011. Έγκριση αυτών.
  6.  Έγκριση τροποποιήσεων  Εσωτερικού Κανονισμού Η’ Ένωσης .
  7. Αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικ. Συμβουλίου και Εξελ. Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί όπως ορίζει το καταστατικό στον ίδιο χώρο , την ίδια ημερομηνία και ώρα 15:00 με αυτά τα θέματα της ημερησίας διάταξης , θα έχει δε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των ομίλων – μελών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση έχουν οι όμιλοι που :
Α) Έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Β) Ορίσουν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος τους, καθώς και αναπληρωτή για να εκπροσωπήσει και ψηφίσει στην Συνέλευση, η εκπροσώπηση δε αυτή θα ισχύει , εφ’ όσον δεν τροποποιηθεί , και για οποιαδήποτε Γ.Σ. κατά την διάρκεια του έτους 2011.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι όμιλοι που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999, μπορούν να προτείνουν, μέχρι δέκα(10) ημέρες πριν από της 29/1/2011, με απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ τους , έναν μόνο υποψήφιο – α για το Διοικητικό Συμβούλιο και έναν ή μία για την Εξελεγκτική Επιτροπή .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι την ίδια ημέρα (29/1) θα γίνει και περί ώρα 19:00 η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας της Ένωσής μας και θα ακολουθήσουν βραβεύσεις των αθλητών-τριών τα ονόματα των οποίων θα γνωστοποιηθούν  στους ομίλους με νεότερη ανακοίνωση μας.

 

 

 

    
 
Aπο την Η ΕΝΩΣΗ (2007), Όλα τα δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί.
Σχεδιασμός γραφικών από Free Web Templates